Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

Zapraszamy na kursy prawo jazdy wszystkie kategorie!

Teraz aby rozpocząć kurs prawa jazdy nie musisz wychodzić z domu. Zajęcia praktyczne rozpoczynamy nawet z miejsca zamieszkania klienta !!!

Zapisz się on-line !

Regulamin uczestnictwa

           

    REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW NA PRAWO JAZDY i OPERATORÓW

   OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW „CKZ Cypcer Stanisław Sp. z o.o. ” z dnia 16 Kwietnia 2016 r.

                                                                           Postanowienia ogólne

                                                                                         § 1

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w „CKZ Cypcer Stanisław Sp. z o.o. ”

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a. Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „CKZ Cypcer Stanisław Sp. z o.o.”, który na podstawie zaświadczenia KRS nr. 0000610964 wydany przez Krajowy Rejestr Sądowy prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław Sp. z o.o. Międzyrzecze Górne 165 w zakresie prawa jazdy kategorii A,B,BE,C,CE,D oraz operatorów sprzętu budowlanego i drogowego

b. Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „CKZ Cypcer Stanisław Sp. z o.o. ” z dnia 16 kwietnia 2016 r.

c. Szkoleniu podstawowym - oznacza szkolenie dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016r. (Dz. U. Poz. 280).

d. Szkoleniu uzupełniającym – oznacza dodatkowe szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej dla kandydatów na kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016r. (Dz. U. Poz. 280) oraz operatorów sprzętu budowlanego i drogowego

e. Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

                                                                   Obowiązki Organizatora

                                                                                          § 2

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 4 marca 2016r.(Dz. U. Poz. 280).

2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne (jazdy) oraz zajęcia teoretyczne, a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia. 3. Po zakończeniu Szkolenia organizator zapewnia przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych oraz sprawdzenie płatności ratalnej lub poprosi o uregulowanie wszystkich płatności. Organizator aktualizuje dla Uczestnika „Profil Kandydata na Kierowcę”, w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych lub dopuszcza do egzaminu państwowego na operatora poszczególnych maszyn.

                                                                       Obowiązki Uczestnika

                                                                                         § 3

1.Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym „Profil Kandydata na kierowcę” umieszczonym w systemie teleinformatycznym.

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia.

                                                                           Opłaty

                                                                                 § 4

1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku umownym poszczególnych Szkoleń.

2. W chwili składania zgłoszenia Uczestnik wnosi opłatę wpisową nie niższą niż 300,00 zł.

3. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 24 godziny szkolenia praktycznego lub do 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia szkolenia.

4. Podpisując zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się wnieść całą opłatę za Szkolenie.

5. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do przerwania Szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.

6. Jeżeli Uczestnik nie spełni żądania określonego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w ust. 5 Organizator występuje na drogę sądową, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niezaktualizowania profilu, w którym mowa w §2 ust 3. do chwili uiszczenia opłaty za odbyte Szkolenie.

8. Jeżeli Uczestnik nie stawi się na umówione zajęcia praktyczne, i nie zostaną one przez niego odwołane u instruktora lub w biurze Organizatora, na co najmniej 24h przed ich rozpoczęciem, Uczestnik będzie zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 30,00 zł za każdą godzinę tych zajęć.

                                                                       Dyscyplina Szkolenia

                                                                                       § 5

1. O dopuszczeniu Uczestnika do Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego decyduje instruktor prowadzący (instruktor, z którym Uczestnik odbył co najmniej 50% wszystkich jazd).

2. Wewnętrzny Egzamin Praktyczny przeprowadza instruktor prowadzący lub instruktor wyznaczony przez kierownika Ośrodka.

3. Po pozytywnym zaliczeniu Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego i Teoretycznego Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do podejścia do Egzaminu Państwowego.

4. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i Uczestnika.

                                                                   Przerwanie Szkolenia

                                                                                    § 6

1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.

2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu po odliczeniu wpisowego.

3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty.

                                                                       Przepisy porządkowe

                                                                                   § 8

1. Opuszczenie sali wykładowej podczas trwania wykładów lub ćwiczeń może nastąpić wyłącznie za zgodą wykładowcy lub instruktora.

2. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.

3. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.

4. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.

5. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.

6. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy.

7. Nie zastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez Uczestnika strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia pojazdów lub sprzętu, kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność za umyślne spowodowanie szkód podczas szkolenia oraz pokrycie finansowe ich naprawy.

8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne złożenia w biurze ośrodka skargi lub zażalenia.

 

Międzyrzecze Górne , dnia 16 kwiecień 2016 roku

Zatwierdził Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców

„CKZ Cypcer Stanisław ” Lucyna Iskrzycka

2024 © ckz-cypcer All Rights Reserved.