Międzyrzecze Górne 165,
.

+48 (33) 811 00 60
biuro@ckz-cypcer.pl

HOT-INFO

PRAWO JAZDY

prawo jazdy

 Potrzebne Dokumenty

 1. Wniosek na druku według określonego wzoru.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
 3. Pisemny wniosek o udział instruktora prowadzącego w egzaminie praktycznym.
 4. Wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 5. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych.
 7. Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
 8. Zaświadczenie o odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest żołnierzem ubiegającym się o prawo jazdy kategorii D lub D1, który nie ukończył 21 lat.
 9. Po złożeniu wymaganych dokumentów i ustaleniu terminu egzaminu ośrodek egzaminowania wystawia zaświadczenie według określonego wzoru.
 10. Kserokopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego odpowiednio w zakresie kategorii:
 • B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D, D1 prawa jazdy,
 • B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w
  zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
 • A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie
 • odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D,
Jeżeli jesteś zdecydowany na uczestnictwo w szkoleniu to kliknij przycisk poniżej !
Zapisy on line

2023 © ckz-cypcer All Rights Reserved.